Κιν. 6974 707 962 | 6944 822 492 | 6970 685 225
Κιν. 6974 707 962 | 6944 822 492 | 6970 685 225

Ενοικιάσεις κάδων – containers

H «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» δραστηριοποιείται στην αποκομιδή και διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή του ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (μπάζα, απορρίμματα ανακαινίσεων, βιομηχανικά απόβλητα, κ.α) από το 2011.

Η εταιρία μας κατέχει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και ενοικίαση κάδων (containers) ογκωδών απορριμμάτων και μπαζών, καθώς και στην ανακύκλωση.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ (CONTAINERS)
  • Ενοικιάσεις κάδων / containers
  • Ενοικίαση καλαθοφόρου ανυψωτικού
  • Συλλογή – διαχείριση και εμπόριο ανακυκλώσιμων υλικών
  • Αποκομιδή – μεταφορά μπαζών ΑΕΚΚ
  • Χωματουργικές εργασίες, κατεδαφίσεις κτιρίων, εκσκαφές
  • Μεταφορά χωμάτων (φυσικά λιπάσματα)
  • Καθαρισμοί οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από μπάζα και κάθε είδους απορρίμματα
  • Εργασίες υλοτομίας, κλαδέματος, κοπής δέντρων